Innovativ sanering

Innovativ sanering är ett långsiktigt projekt och arbetet med att sanera Glasriket kommer pågå under många år framöver. Nuvarande forskningsprojekt är en av flera processer som förhoppningsvis ska kunna leda fram till ett nytt sätt att återvinna glas som finns vid nedlagda glasbruk.

Det gamla glasbrukssamhället har gett upphov till en känsla av samhörighet och identitet till orterna och dess invånare. Glasbruken har varit en stor och viktig arbetsgivare som också lade grunden till mycket av den samhällservisen vi sett försvinna från glesbygden.

Idag ser det annorlunda ut i Glasriket jämfört med hur det var för några tiotal år sedan. I de flesta glasbruk har ugnarna slocknat och de annars så livfulla hyttorna ekar tomma. Som ett resultat av den långvariga verksamheten har det lämnats spår. Stora mängder av kasserat glaskross och mäng har deponerats vid de gamla glasbruken. Glasavfall som innehåller höga halter av giftiga tungmetaller som bly och arsenik.

Genom projektet innovativ sanering vill vi hitta nya vägar där avfallet från saneringarna istället kan bli en resurs. Parallelt med saneringsarbetena pågår ett forskningsprojekt som går ut på att rena deponiglas från tungmetaller så att både glas och metaller kan återanvändas.

Förutom glaskross från glasbruksdeponier så är avsikten också att glasavfall som uppkommer idag ska kunna återvinnas genom den nya metoden. På så vis kan metoden också leda till en långsiktig verksamhet i ett mer ansvarsfullt och resurseffektivt samhälle.

Arbetet med att sanera Glasriket har pågått under ett antal år och Pukeberg, Hovmantorp, Älghult och Gadderås före detta glasbruk har redan blivit sanerade med många positiva effekter som följd i form av företagsetableringar och kommande nyproduktion av bostäder.

I Glasriket har man utrett ett 40-tal glasbruk som alla är av högsta riskklass enligt länsstyrelsens klassificering som innebär att det finns en mycket stor risk för skador på människa och miljö. Alla glasbruk ska saneras i en långsiktig strävan att uppfylla vårt miljömålsarbete om giftfri miljö.

Karta med aktuell status

Saneringsarbetet pågår systematiskt och det pågår ett antal saneringsarbeten och utredningar i Glasriket. För att se aktuell status för just det området som intresserar dig hänvisar vi till vår karta.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev.