Om projektet

Projektet heter "Verifiering och införande av ny metod för återvinning av blyglas från glasdeponier". Det pågående projektet är finansierat av SGI i deras utvecklingsprogram Tuffo. RISE Glas leder projektet i samverkan med flera aktörer. I Glasriket finns idag ett 40-tal deponier som klassats med mycket hög risk av länsstyrelserna. Deponiglaset innehåller tungmetaller riskerar att spridas i naturen och orsaka skador på manniskor, djur och natur.

Många platser i Glasriket är så pass förorenade att glaset inte kan ligga kvar på befintliga deponier, utan måste tas bort. Alternativen som finns är att flytta glaset till en så kallad slutdeponi, eller att faktiskt se det som en resurs och återanvända både bly och glas, ett viktigt tankesätt i en cirkulär ekonomi. Genom att ta tillvara blyglaset sparar vi jungfruliga råvaror samtidigt som vi renar naturen. Vi får också mindre koldioxidutsläpp och lägre energiförbrukning då det bildas mindre koldioxid när glas smälts om samtidigt som processen är mindre energikrävande.

I ett tidigare projekt togs en metod fram för att separera bly från glas. Målet nu är att verifiera metoden i full skala för att samhället ska våga satsa på en innovativ sanering av Glasriket istället för att flytta blyglaset till deponier för farligt avfall så att det aldrig kan återanvändas.

Projektet kommer också att identifiera möjliga marknader och produktionsmetoder för det återvunna glaset, ta fram prototyper i återvunnet glas samt skapa en publik utställning för att visa upp resultat och möjligheter. Projektet ger också glasrikekommunerna ett tydligare helhetsgrepp om de saneringar som genomförs.

På kort sikt kan kommunerna ställa krav på hur deponierna grävs ur och hur materialet mellanlagras för att glaset ska kunna återanvändas med de nya metoderna. Hur kommunernas roll kommer se ut i arbetet med SGU (Sveriges Geologiska Undersökning), som idag är huvudman, kommer också att utredas.

Långsiktigt kan de nya metoderna användas på deponier med blyglas i hela världen. Sverige kan bli ledande inom detta område. Inkomster från försäljning av återvunnet glas och bly kan påskynda saneringen av Glasriket. Ett mer holistiskt perspektiv på återvinning kan användas för att återvinna andra metaller som till exempel koppar på andra deponier. Det finns olika sorters blyglas som fortfarande används och som deponeras som farligt avfall, till exempel glas från gamla TV-apparater. Alternativa glasströmmar skulle också kunna omfattas av metoden. Länsstyrelser och även kommuner kan införa ny kravställning vid upphandling.

Vi ser affärsmöjligheter för export av miljöteknik, utgrävning, sortering, transporter, smältning, design, produktion, marknadsföring, turistupplevelse och försäljning. Sist men inte minst kommer vi att få en markant förbättring av miljö och hälsa.

Du kan hitta mer information om projektet hos RISE. Det heter Verifiering och införande av ny metod för återvinning av blyglas Länk till annan webbplats..

Projetet finansieras av SGI och Länsstyrelserna i Kalmar och Kronoberg samt av Glasrikekommunerna, Målerås Glasbruk, The Glass Factory, Ragn‑Sells, Form Us With Love.

Karta med aktuell status

Saneringsarbetet pågår systematiskt och det pågår ett antal saneringsarbeten och utredningar i Glasriket. För att se aktuell status för just det området som intresserar dig hänvisar vi till vår karta.